Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

AKTUELT

AKTUELT 28.4.2019

Om pesticider i drikkevandet

Miljø- og Fødevareministeriet skriver 23.4. til vores organisation Danske Vandværker og til kommunen:

Som følge af fund af chlorothalonil-amidsulfonsyre i forbindelse med regionernes punktkildeundersøgelser vil Miljø- og Fødevareministeriet pålægge vandforsyningerne at kontrollere for stoffet, idet regionernes undersøgelse ogsåhar omfattet fund i indvindingsboringer til et vandværk.
Dette vil ske gennem en ændring af drikkevandsbekendtgørelsen, så nedbrydningsproduktet optages på listen over stoffer som vandforsyningerne er forpligtede til at kontrollere. Kravværdien vil blive fastsat til 0,010 μg/L, hvilket på nuværende tidspunkt svarer til detektionsgrænsen for stoffet.

Højby Vandværk har bestilt prøveudtagning hos vores analysefirma så snatr vi fik opfordringen, og vi informerer her om resultatet. Vi har "gammelt" vand, så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til resultaterne.

AKTUELT 16.10.2018

Man har undersøgt grundvandet for mikroplast.

Der er ingen tegn på mikroplast i drikkevand.

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/okt/ingen-tegn-paa-mikroplastik-i-drikkevandet/


 

 

Driftsstatus

2019-08-12

AFBRYDELSE AF FORSYNING TIL FORBRUGERNE PÅ HESTEHØJVEJ P.G.A. NØDVENDIGE REPARATIONER PÅ HOVEDAFSPÆRRINGSVENTIL

FORSYNINGEN AFBRYDES TIRSDAG 13-8-2019 I PERIODEN KL. 10-12. VI BESTRÆBER OS PÅ AT LAVE AFBRYDELSEN SÅ KORT SOM MULIGT, OG BEKLAGER DE GENER FORBRUGERNE MÅTTE HAVE. FORVENT AT VANDET KAN VÆRE LIDT FARVET EFTER AFBRYDELSEN. DET PÅVIRKER IKKE VANDKVALITETEN.

Antal besøgende
Besøgende: 16026